ฝึกอบรม รุ่นที่ 77 (9/2563) หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020 เวลา 09:18 น.

ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรม รุ่นที่ 77 (9/2563) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน จำนวน 18 ชั่วโมง ตามโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ