วงศ์ตะวันเทคโนโลยี
บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 09:08 น.

นายวัน กลขุนทด

ตำแหน่ง :
- ผู้จัดการวงศ์ตะวันเทคโนโลย
ี 
- ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา :
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาการประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา
- ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) (เรียนด้วยตนเอง)

ประสบการณ์
:

- อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา สังกัด เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
- ผู้จัดการ โรงงานอุตสาหกรรมสื่อการสอน (โล่รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานทองคำแห่งประเทศไทย ปี 2536)

รางวัล
ปี 2536 : โล่รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานทองคำแห่งประเทศไทย

เกียรติประวัติ :
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นของเทศบาล ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ดังนี้
(ครั้งที่ 1) 5 ธันวามหาราชวันพ่อ 2544
(ครั้งที่ 2) 5 ธันวามหาราชวันพ่อ 2547
(ครั้งที่ 3) 5 ธันวามหาราชวันพ่อ 2551  
- ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลด่านขุนทด  เนื่องในโอกาส "เป็นผู้สูงอายุชายที่มีอายุมากที่สุด (91 ปี) ในชุมชนตลาดใหญ่ หมู่ที่ 3" ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
(ครั้งที่ 4) 12 เมษายน 2559

--------------------------------------------------------------------------------


ว่าที่ร้อยตรี สมเจตน์ แช่มขุนทด

ตำแหน่ง :
- รองผู้จัดการวงศ์ตะวันเทคโนโลยี
- อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี
- ผู้จัดการร้าน เย็นดีแอร์แคร์ ล้างและซ่อมบำรุงแอร์บ้าน Delivery อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- ผู้จัดการร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสูตรโบราณ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เอสซี. โฮม รีสอร์ท อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- วิทยากรภายนอก และผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- วิทยากรอาสา หลักสูตร บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การศึกษา :
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏพระนคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
- ประกาศนียบัตร MikroTik : MTCNA

ประสบการณ์
- พ.ศ. 2536-2537  พนักงานบริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 ปี
- พ.ศ. 2537-2553  พนักงานบริษัท เอ็นเอ็กซ์พีแมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 16 ปี
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เอสซี. โฮม รีสอร์ท อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  ผู้บริหารร้านเย็นดีแอร์แคร์ ล้างและซ่อมบำรุงแอร์บ้าน Delivery อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  ผู้บริหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสูตรโบราณ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  
- พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  วิทยากรให้แก่สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
(รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2546  หลักสูตร "การสร้างและพัฒนาทีมงาน" ณ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (สาขา ขอนแก่น) อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น
(รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558  หลักสูตร "การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559   หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1"  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 5) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 6) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2559 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 7) ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 หลักสูตร "DSD Smart Farmers" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 8) ระหว่างวันที่่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตร "การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 9) ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร" ณ บริษัท สยามโซล่าเจนเนอเรชั่น จำกัด ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 10) ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตร "การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก" ณ
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 11) ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 หลักสูตร "การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 12) ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 หลักสูตร "การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 13) ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 หลักสูตร "โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร" ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลตำบลพันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 14) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 หลักสูตร "การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 15) ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 หลักสูตร "การบริหารจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซล่าร์เซลล์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 16) ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 หลักสูตร "การบริหารจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซล่าร์เซลล์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 17) ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 หลักสูตร "การบริหารจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซล่าร์เซลล์" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 18) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 หลักสูตร "การบริหารจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซล่าร์เซลล์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 19) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคารและการเชื่อมต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 20) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 21) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคารและการเชื่อมต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 22) ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 หลักสูตร "การออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมระบบน้ำประปาหมู่บ้านและการเชื่อมต่ออัจฉริยะ" ณ สถาบันพัฒนาฝีมืือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 23) ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 หลักสูตร "การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์" ณ ชุมชนบ้านหนองตาคง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 24) ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภยในอาคารและการเชื่อมต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 25) ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตร "การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 26) ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตร "การออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมระบบน้ำประปาหมู่บ้านและการเชื่อมต่ออัจฉริยะ" ณ สถาบันพัฒนาฝีมืือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 27) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคารและเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะ" ณ บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 28) ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร" ณ วัดหนองเชียงรอดใต้ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 29) ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2561 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าในอาคารและสำนักงาน" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 30) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร" ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 31) ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร "การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศในคลังสินค้าและรถขนส่ง" ณ อุทยานมิตรผล (บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ) 
(รุ่นที่ 32) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าในอาคารและสำนักงาน" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 33) ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 หลักสูตร "ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)" ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 34) ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าในอาคารและสำนักงาน" ณ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน โฮลดิง จำกัด
(รุ่นที่ 35) ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 หลักสูตร "ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)" ณ อาคารเอนกประสงค์​ อบต.วังน้ำเขียว​ อ.วังน้ำเจียว จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 36) ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2561 หลักสูตร "ช่างอเนกประสงค์ (เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก)" ณ อาคารอเนกประสงค์​ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน​ ​ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 37) ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2561 หลักสูตร "ช่างอเนกประสงค์" ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 38) ระหว่างวันที่ 10,14,15 สิงหาคม 2561 หลักสูตร "ช่างอเนกประสงค์" ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 39) ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 หลักสูตร "ช่างอเนกประสงค์" ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองโกทอง ม.11 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 40) ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2561 หลักสูตร "ช่างอเนกประสงค์" ณ วัดเลียบน้ำไหล ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 41) ระหว่างวันที่ 16 , 22-25 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตร "การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สอนร่วมกับ อ.วิญญู กุลพลแสน : รุ่นที่ 61 (22/2561)
(รุ่นที่ 42) ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 หลักสูตร "การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 43) ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 44) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน" ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 45) ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 46) ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 หลักสูตร "การจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซลาร์เซลล์" ณ ฟาร์มผักไฮโดรโปนิคสีคิ้วคุณสุพัฒน์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 47) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2562 หลักสูตร "การจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซลาร์เซลล์" ณ วัดหนองจอก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 48) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 49) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 หลักสูตร "ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก" ณ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ทาทา ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 50) ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2563 หลักสูตร "ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน" ณ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
(รุ่นที่ 51) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 หลักสูตร "การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์" ณ บ้านท่าแกทอง ต.ท่าแก อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 52) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร "การบริหารจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซล่าร์เซลล์" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

(รุ่นที่ 53) ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

(รุ่นที่ 54) ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร "การบริหารจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซลาร์เซลล์" ณ สำนักงานเทศบาลหนองบัววง ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
(รุ่นที่ 55) ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 หลักสูตร "ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 56) ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร "ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพาณิชย์​ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (รุ่นที่ 57) ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 58) ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 59) ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 60) ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(รุ่นที่ 61) ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 หลักสูตร "ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์" ณ ศาลาประชาคม​ ม.15​ บ.กุดม่วงพัฒนา ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

(รุ่นที่ 62) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 หลักสูตร "ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์" ณ ศาลาประชาคม​ ม.7 บ.โนนหญ้าคา ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

(รุ่นที่ 63) ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2564 หลักสูตร "การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน" ณ สำนักสงฆ์บ้านห้วยน้ำคำม ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

(รุ่นที่ 64) ระหว่างว้นที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 หลักสูตร "การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน" ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง ม.8 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน  ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้

(ครั้งที่ 1) วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(ครั้งที่ 2) วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(ครั้งที่ 3) วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(ครั้งที่ 4) วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 5) วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 6) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 7) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 8) วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริการธุรกิจรักไทย คง อ.คง จ.นครราชสีมา
(ครั้งที่ 9) วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 10) วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 11) วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 12) วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 13) วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 14) วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 15) วันที่ 11 มกราคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 16) วันที่ 18 มกราคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 17) วันที่ 31 มกราคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 18) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 19) วันที่ 5 มีนาคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 20) วันที่ 6 มีนาคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 21) วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่่ 22) วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 23) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 24) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 25) วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 26) วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่่ 27) วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 28) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 29) วันที่ 23-24 มกราคม 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 30) วันที่ 27-29 มกราคม 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 31) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 32) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 33) วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 34) ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2563 สาขา "ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพาณิชย์ ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 35) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 36) ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้่งที่ 37) ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 สาขา "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 38) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 39) ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 40) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 สาขา "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 41) ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 42) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 43) ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 สาขา "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ครั้งที่ 44) ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2564 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 45) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 สาขา "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 46) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 สาขา "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 48) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 สาขา "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 49) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 สาขา "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้่งที่ 50) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน  ผู้ประเมินความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้

(ครั้งที่ 1) วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(ครั้งที่ 2) วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 3) วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 4) วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 5) วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 6) วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 7) วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 8) วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
(ครั้งที่ 9) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 10) วันที่ 16 พฤศจกิายน 2560 ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
(ครั้งที่ 11) วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 12) วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง อ.คง จ.นครราชสีมา
(ครั้งที่ 13) วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 14) วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 15) วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 16) วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 17) วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 18) วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 19) วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 20) วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 21) วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 22) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 23) วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท โรงงานน้ำตาลพิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
(ครั้งที่ 24) วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท พีซีเอส โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(ครั้งที่ 25) วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ บริษัท​ไทยคาลิ​ จำกัด อ.ด่านขุนทด​ จ.นครราชสีมา
(ครั้งที่ 26) วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 27) วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 28) วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 29) วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 30) วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 31) วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 32) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 33) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 34) วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 35) วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 36) วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 37) วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 38) วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 39) วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 40) วันที่ 15 เมษายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 41) วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 42) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
(ครั้งที่ 43) วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 44) วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 45) วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
(ครั้งที่ 46) วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา


โทรศัพท์ : 089-6992054 , 083-0421545
Line ID : Airman

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Facebook : www.facebook.com/punpup

ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
2. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
(มฝร-1-4-15-001-0004-59) 28-30 ธ.ค. 58 ณ สพภ. 5 นครราชสีมา
(มฝร-1-4-15-001-0392-62) 16 พ.ค. 62 ณ สพร. 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

2. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
(มฝร-1-4-17-001-0066-62) 8-10 ม.ค. 62 ณ สพร. 6 ขอนแก่น

3. สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1
(มฝร-1-4-15-007-0171-62) 4-6 ก.ย. 62 ณ สพร. 2 สุพรรณบุรี

4. สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
(มฝร-1-4-21-001-0025-63) 18-20 ก.พ. 63 ณ สพร. 2 สุพรรณบุรี

เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

--------------------------------------------------------------------------------นายวิญญู กุลพลแสน

ตำแหน่ง :
- อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี
- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีคอมเน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
- วิทยากรภายนอก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

การศึกษา :
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า

ประสบการณ์
- พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน  ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีคอมเน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- พ.ศ. 2552  วิทยากร หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Photoshop และการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Ulead" ให้แก่บุคลากร สังกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
- พ.ศ. 2552-2553 , 2557 วิทยากรให้แก่สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
(รุ่นที่ 1) วันที่ 8 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2552 วิทยากร หลักสูตร "ช่างออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 2) วันที่ 9-31 กรกฎาคม 2552 หลักสูตร "การประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 3) วันที่ 3-31 สิงหาคม 2552 หลักสูตร "ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 4) วันที่ 1-26 กันยายน 2552 หลักสูตร "ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 5) วันที่ 2-24 กุมภาพันธ์ 2553 หลักสูตร "ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 6) วันที่ 19-23 เมษายน 2553 หลักสูตร "การซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(รุ่นที่ 7) วันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2557 หลักสูตร "การซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์" ณ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
(รุ่นที่ 8) วันที่ 16 , 22-25 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตร "การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)" ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สอนร่วมกับ อ.สมเจตน์ แช่มขุนทด : รุ่นที่ 61 (22/2561)

โทรศัพท์ : 061-6419265
Line ID : uyniw
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

ผลงานวิชาการ ดังนี้
ปี 2543 : ปริญญานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง "วงจรแปลงเลขฐานสิบหก (Hexadecimal number converter)"

--------------------------------------------------------------------------------นายสราวุธ เอี่ยมศุภมงคล

ตำแหน่ง :
- อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี
- นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
- วิทยากรภายนอก และผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

การศึกษา :
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ :
- พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
- พ.ศ. 2551  วิทยากรให้แก่สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
(รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2551 หลักสูตร "ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 
- พ.ศ. 2559  ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
(ครั้งที่ 1) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สาขา "ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
(ครั้งที่ 2) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 สาขา "ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 081-8772115
Line ID : saravut-tu
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้

1. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1
2. สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. สาขาช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ระดับ 1
(มฝร-1-4-19-0029-50) 10-12 ก.ค. 50 ณ ศพจ.ชัยภูมิ

--------------------------------------------------------------------------------นายสันธยา แช่มขุนทด

ตำแหน่ง :
- อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี
- ผู้จัดการร้าน ISAN Vending (อีสานเวนดิ้ง) ศูนย์รวมธุรกิจหยอดเหรียญครบวงจร 
- นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วิทยากรอาสา หลักสูตร บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การศึกษา
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศนียบัตร MikroTik : MTCNA

ประสบการณ์ :
- พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน  วิทยากร/ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/ผู้ประเมินความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  , หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ได้แก่  หลักสูตร/สาขาอาชีพเกี่ยวกับทางด้านช่างไฟฟ้า , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์
- พ.ศ. 2557  วิทยากรโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา "พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1" ดังนี้ 
(ครั้งที่ 1) วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
(ครั้งที่ 2) วันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(ครั้งที่ 3) วันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
- พ.ศ. 2558 - 2559  อาจารย์พิเศษ  สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
- พ.ศ. 2559 ทีมวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร "การเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557" ดังนี้
(รุ่นที่ 1) วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 120 คน ณ กระท่อมหิน นันทภัค โรงแรม แอนด์ รีสอร์ท 57/58 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
- พ.ศ. 2559 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนเมือง หัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ" 
(รุ่นที่ 1) วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 437 คน ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 2) วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 640 คน ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
(รุ่นที่ 3) วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 240 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

- พ.ศ. 2559 วิทยากร โครงการ "เครือข่ายอาสาแจ้งข่าว สื่อสารสมาร์ทโฟนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า"
(รุ่นที่ 1) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้ารับการอบรม 17 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาล ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
- พ.ศ. 2559 วิทยากร สอนหลักสูตร "ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์" ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2559 ผู้รับการฝึกอบรม 20 คน ณ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 088-5757680
Line ID : isanvending
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   
Facebook : www.facebook.com/isanvending

รางวัล

ปี 2547 : ชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) การประกวดสื่อการฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2547 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง "เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัติโนมัติ"

ปี 2556 : ชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา) การประกวดสื่อการฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง แผงสาธิตอาการเสียเครื่องรับโทรทัศน์สี (CRT)

ปี 2559 : อันดับที่ 2 (ระดับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา) การประกวดสื่อการฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเภทวิดีทัศน์ เรื่อง การทำชุดม้านั่งปูนแบบลายไม้

ผลงานวิชาการ ดังนี้

ปี 2543 : ปริญญานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เรื่อง "เครื่องควบคุมอุปกรณ์ผ่านรีโมท (Equipment Contralled by Remote Control)"

ปี 2548 : การศึกษาอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "การผลิตวีซีดีเพื่อการฝึก เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับการฝึกของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (The production of video compact disc (vcd) for training on safety in the work for chaiyaphum provincial skill development center trainee)"

ปี 2551 : ผลงานวิชาการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เรื่อง "การพัฒนาสื่อบนเครือข่าย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับการฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น"

ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. สาขาช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ระดับ 1 
2. สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ 1 
3. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
4. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1
(มฝร-1-7-24-0456-50) 2-4 เม.ย. 50 ณ สพภ. 5 นครราชสีมา
(มฝร-1-7-41-001-0008-57) 8-10 ก.ค. 57 ณ ศพจ.ระยอง

2. สาขาช่างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
(มฝร-1-4-21-0101-48) 17-19 ส.ค. 48 ณ สพภ. 5 นครราชสีมา
(มฝร-1-4-21-001-0004-63) 18-20 ก.พ. 63 ณ สพร. 2 สุพรรณบุรี

3. สาขาช่างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 2
(มฝร-2-4-21-001-0041-54) 26-28 เม.ย. 54 ณ สพภ. 7 อุบลราชธานี

4. สาขาช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ระดับ 1
(ฟฟ 0888/2545) 20-22 ส.ค. 45 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

5. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1
(มฝร-1-4-19-002-0030-54) 9-11 พ.ค. 54 ณ สพภ. 5 นครราชสีมา

6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ 1
(มฝร-1-19-0077-47) 20-22 ก.ค. 47 ณ สพภ. 6 ขอนแก่น

7. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
(ฟฟ 0888/2545) 22-24 ก.ค. 46 ณ สพภ. 6 ขอนแก่น
(มฝร-1-4-15-001-0003-59) 28-30 ธ.ค. 58 ณ สพภ. 5 นครราชสีมา
(มฝร-1-4-15-001-0343-62) 16 พ.ค. 62 ณ สพร. 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

8. สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1
(มฝร-1-4-15-003-0029-58) 19-21 ส.ค. 58 ณ สพภ. 2 สุพรรณบุรี

9. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 
(มฝร-1-4-17-0031-50) 10-12 ก.ค. 50 ณ ศพจ.ชัยภูมิ
(มฝร-1-4-17-001-0240-62)  17 พ.ค. 62 ณ สพร. 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2024 เวลา 14:40 น.
  Best joomla themes

ผู้จัดการ

นายวัน  กลขุนทด
ข้าราชการบำนาญ

Line : 0896992054