วงศ์ตะวันเทคโนโลยี
เกี่ยวกับเรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 09:03 น.

วงศ์ตะวันเทคโนโลยี เกิดขึ้นมาจากกลุ่มเพื่อน ๆ สมาชิกทีมงานที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน และมีอุดมการณ์เดียวกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ โดยได้เล็งเห็นว่าในภาวะปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง และก้าวไกลไปอย่างรวดเร็ว ถ้าหากเราในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยี นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ จะทำให้เรานั้นไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้น ทางกลุ่มเพื่อน ๆ สมาชิกจึงได้เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเว็บไซต์ "วงศ์ตะวันเทคโนโลยี" ขึ้นเพื่อสนองตอบเทคโนโลยีดังกล่าว

-----------------------------------------------------------------

ความหมายของสัญลักษณ์วงศ์ตะวันเทคโนโลยี

-----------------------------------------------------------------

w หมายถึง wong : วงศ์

t หมายถึง tawan : ตะวัน

วงแหวนที่เปล่งแสง หมายถึง รัศมีแห่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป เพื่อก้าวทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน และในอนาคต ในยุคโลกาภิวัฒน์ มีแม่สี 3 แม่สี ซึ่งเป็นแม่สีของสัญญาณสีของเครื่องรับโทรทัศน์สี ประกอบไปด้วย แม่สีที่ 1 : R (Red = สีแดง) แม่สีที่ 2 : G (Green = สีเขียว) และแม่สีที่ 3 : B (Blue = สีน้ำเงิน)

วงศ์ตะวันเทคโนโลยี หมายถึง กลุ่มเพื่อน ๆ สมาชิกทีมงานที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน และมีอุดมการณ์เดียวกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนเป็นวงศ์ตระกูลเดียวกัน เพื่อให้ความรู้นั้นมีพลัง เปรียบเสมือนแสงของดวงตะวันที่เปล่งแสงเจิดจำรัสเจิดจ้าอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของชื่อ "วงศ์ตะวันเทคโนโลยี"

ภายใต้ชื่อโดเมนเนมว่า : www.piaghifi.com สาเหตุที่ต้องใช้ชื่อโดเมนนี้ เนื่องจากว่า เป็นการให้เกียรติแก่เพื่อนสมาชิกที่เป็นคนคิดริเริ่มก่อตั้งวงศ์ตะวันเทคโนโลยีขึ้นมา จึงได้นำชื่อของเพื่อนสมาชิก คือ piaghifi มาเป็นชื่อโดเมนเริ่มต้น และใช้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 8-16 ตุลาคม 2548 จึงนับว่าวันที่ 8 ตุลาคม 2548 เป็นวันจัดตั้งของเว็บไซต์วงศ์ตะวันเทคโนโลยีแห่งนี้ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของวงศ์ตะวันเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน เป็นที่รู้จักได้อย่างทั่วโลก ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทางวงศ์ตะวันเทคโนโลยี จึงได้จดโดเมนเนมภายใต้ชื่อโดเมนเนมว่า : www.piaghifi.com ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2551 เป็นต้นมา

เพื่อให้ชื่อของวงศ์ตะวันเทคโนโลยีสอดคล้องกับชื่อของโดเมนเนม ทางเราจึงได้จดชื่อโดเมนเนมใหม่เป็น www.wtwtech.com ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

นี่ก็คือที่มาของความหมายของสัญลักษณ์ของวงศ์ตะวันเทคโนโลยี ภายใต้คำขวัญที่ว่า : "ความรู้ คือ พลัง"

---------------------------------------------------------------------------------------

วงศ์ตะวันเทคโนโลยี มีนโยบายให้ความรู้และบริการแก่สังคม ประกอบไปด้วย 3 บทบาทดังนี้

บทบาทที่ 1 ก็คือ เกี่ยวกับทางด้านการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์

บทบาทที่ 2 ก็คือ เกี่ยวกับทางด้านสินค้าและบริการ

บทบาทที่ 3 ก็คือ เกี่ยวกับงานทางด้านวิชาการ---------------------------------------------------

บทบาทที่ 1 : ทางด้านการฝึกอบรม

---------------------------------------------------

วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ได้มีนโยบายเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป นักศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมทักษะและยกระดับฝีมือ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน เน้นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง รับรองผลการฝึกอบรม 100 % ทุกหลักสูตรเมื่อฝึกอบรมจบแล้วจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากวงศ์ตะวันเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่น่าสนใจจำนวนมากมาย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการฝึกอบรมอื่น ๆ โดยเริ่มดำเนินการเปิดฝึกอบรมรุ่นแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

ผลผลิตของเราในรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตร "การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์" จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2548 (เสาร์ - อาทิตย์) ณ วงศ์ตะวันเทคโนโลยี 277/8 หมู่ที่ 2 ถ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ให้แก่ผู้บริหารและช่างเทคนิคร้านทวีโทรทัศน์ใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จำนวน 3 คน ซึ่งในปัจจุบันนี้ ผลผลิตของเรารุ่นที่ 1 นั้น ก็สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจาการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริมให้แก่ธุรกิจของเขาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน จึงเป็นที่ภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างดียิ่ง และเป็นกำลังใจให้เราจะยืนหยัดดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ ต่อไปในอนาคต

-------------------------------------------------------

บทบาทที่ 2 : ทางด้านสินค้าและบริการ

-------------------------------------------------------

1. วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ได้มีบริการติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต (Authentication) เพื่อตอบรับกับพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมา ถ้าหากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล ประกอบไปด้วย หอพัก , โรงแรม , อพาร์ตเมนต์ , โรงเรียน , มหาวิทยาลัย , โรงพยาบาล , ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ฯลฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดจะถือว่าทำผิดกฏหมาย โดยกฎหมายได้ระบุไว้ว่า มาตรา 26 และมาตรา 27 ซึ่งมาตรา 26 บัญญัติให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่ต่ำกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยผู้ให้บริการจะมีภาระหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ หาก ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และในมาตรา 27 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าหากผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรา 18 หรือมาตรา 20 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท และที่สำคัญต้องโทษปรับรายวันอีกไม่เกินวันละ 5 พันบาท “จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง”

2. วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ได้มีบริการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (IP-PBX and VoIP) ซึ่งปัจจุบันระบบการสื่อสารและระบบโทรศัพท์นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อบริษัทและองค์กรของทุก ๆ ท่านเป็นอย่างมาก ประกอบกับค่าบริการโทรศัพท์ต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่หลาย ๆ องค์กรต่างก็ให้ความสนใจว่าเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ในพื้นที่ ทางไกลในประเทศและต่างประเทศได้อย่างไร นับเป็นปัญหาสำคัญที่หลาย ๆ องค์กรต่างให้ความสำคัญ วันนี้หากเรานำเทคโนโลยี (VoIP :Voice Over Internet Protocal) มาใช้ในองค์กรก็จะสามารถช่วยเราให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ และโทรสารเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะมากถึง 90 % หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่มีการเชื่อมต่อระบบการสื่อสาร การนำเอาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VoIP) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการและอุปกรณ์ที่ไม่แพงและมีคุณภาพสูง ซึ่งเราสามารถที่จะจัดการหมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ ได้เอง ตู้สาขาโทรศัพท์นี้จะมีคุณสมบัติเป็นระบบตู้สาขาอัจริยะ ที่มีคุณสมบัติเด่น ๆ หลาย ๆ อย่าง เช่น ระบบโชว์เลขหมาย , บันทึกเสียงการสนทนา (Voice mail) , ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (TeleConference) , เสียงตอบรับอัติโนมัติ (Interacetive Voice Repont : IVR) และอื่น ๆ อีกมากมาย

3. วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ได้มีบริการรับออกแบบและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ให้บริการภายในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอื่น ๆ ที่ต้องการให้ทางเราไปดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงจนเกินไป ราคาย่อมเยา มีความยุติธรรม โดยมีทีมงานวิศวกรมืออาชีพในการดำเนินงาน

4. วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ได้มีบริการรับแปลงม้วนเทป/VDO เทปคลาสเซ็ต ทางไปรษณีย์ โดยท่านจัดต้องจัดส่งม้วนเทปคลาสเซ็ต หรือม้วน VDO เทปคลาสเซ็ตเก่า ๆ มายังเรา แล้วเราจะรีบดำเนินการแปลงม้วนเทปไปเป็นดังรูปแบบ (Format) ที่ท่านต้องการ เช่น CD-Audio , MP3 , MP4 , Video CD , S-Video CD , DVD , DivX

5. วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ได้มีให้บริการรับติดตั้งจานดาวเทียมหลายชนิดที่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ จานดาวเทียมที่เราให้บริการติดตั้ง ได้แก่ จานแดง (True vision) , จานส้ม (IPM) , จานเขียวอ่อน/เหลือง (DTV) , จานดำ (PSI , Dynasat ฯลฯ) ทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่ไม่เสียค่าบริการรายเดือนแต่อย่างใด แต่ถ้าหากต้องการรับชมช่องพิเศษของผู้ให้บริการก็สามารถทำได้เช่นกัน เช่น จานแดง (True vision) , จานเขียวอ่อน/เหลือง (DTV) ส่วนฟรีทีวีก็สามารถรับชมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าบริการรายเดือน เช่น ช่อง 3 , 5 , 7 , 9 , NBT , ThaiPBS เป็นต้น รับรองความคมชัด 100%

6. วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ได้มีบริการรับออกแบบ ผลิตป้ายอิงค์เจ็ต และป้ายไฟ สำหรับงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในเขต จ.นครราชสีมา และต่างจังหวัด

7. วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ได้มีบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ให้แก่ บริษัท , ห้างร้าน , ส่วนราชการ ฯลฯ ที่สนใจจะใช้บริการกับเราโดยคิดค่าบริการด้วยราคาย่อมเยา จุดเด่นของกล้องวงจรปิดของวงศ์ตะวันเทคโนโลยีนี้ ก็คือ สามารถคอยควบคุมและติดตาม กิจกรรมความเคลื่อนไหวได้ด้วยทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กล่าวคือ เราในฐานะเจ้าของเราสามารถเฝ้าดูภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามจุดต่าง ๆ ของกล้อง CCTV ที่เราได้ติดตั้งไว้ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เราต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพียงแต่องค์กรของท่านต้องมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงติดตั้งไว้อยู่แล้ว ก็สามารถเฝ้าดูภาพบรรยากาศได้เป็นแบบ Realtime (ภาพปัจจุบัน) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ตลอดเวลาทั่วทุกมุมโลกที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง และขอได้โปรดมั่นใจได้ว่าทีมงานของเราเป็นทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV นี้เป็นอย่างดี

8. วงศ์ตะวันเทคโนโลยี ให้บริการรับสแกนฟิล์มเนกาทีฟและสไลด์ เพื่อเก็บภาพความทรงจำในอดีตและปัจจุบันอันน่าประทับใจไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันตราบนานเท่านาน

-----------------------------------------------

บทบาทที่ 3 : งานทางด้านวิชาการ

-----------------------------------------------

วงศ์ตะวันเทคโนโลยี จะเผยแพร่บทความทางวิชาการให้แก่เพื่อน ๆ สมาชิก ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่สังคมเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

แต่ในส่วนของคู่มือต่าง ๆ ที่ทางเราจัดทำขึ้น ก็ขอรับการสนับสนุนจากเพื่อน ๆ สมาชิก ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่ายที่ราคาไม่แพง และได้รับความรู้อย่างครบถ้วน สามารถนำเอาความรู้จากคู่มือไปฝึกปฏิบัติได้จริงทันที โดยคู่มือแต่ละเล่มจะเน้นไปทางด้านการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่เน้นเนื้อหาสาระที่เป็นวิชาการมากจนเกินไป ซึ่งทางเราจะสรรสร้างผลงานวิชาการออกมาเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของเพื่อนสมาชิก ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้นำความรู้ไปใช้งานต่อไป


 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2019 เวลา 06:21 น.
  Best joomla themes

ผู้จัดการ

นายวัน  กลขุนทด
ข้าราชการบำนาญ

Line : 0896992054